Regulamin rozgrywek
Kompas Mała Liga Piłka Nożna

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem KOMPAS MAŁEJ LIGI (dalej zwana KML) jest Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o. ul. Asesora 72, 80-119 Gdańsk dalej zwany Organizatorem.
 2. Adres e-mail Organizatora: r.pawlowski@kompas.pl ; tel. kontaktowy: 666222302.
 3. Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek KML będą zamieszczane na oficjalnej stronie www.malaliga.pl (dalej zwaną stroną www).
 4. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek KML, w tym publikowania informacji na stronie www oraz działalność marketingową spółki BTA Kompas sp. z o.o.
 5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.

II. Organizacja rozgrywek

 1. Za organizację rozgrywek KML odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Kategorie wiekowe w rozgrywkach KML:
  1. Żak – dziewczęta i chłopcy z rocznika 2007 i 2008,
  2. Zuch – dziewczęta i chłopcy z rocznika 2005 i 2006,
  3. Orlik – dziewczęta i chłopcy z rocznika 2003 i 2004.
 3. W rozgrywkach KML drużyna składa się z uczniów jednej szkoły. Jedna szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny.
 4. Rozgrywki są przeprowadzane na boiskach, których lokalizacja została wskazana na stronie www.
 5. Zespół musi posiadać nazwę i nie może być ona zmieniana w czasie trwania rozgrywek.
 6. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatorów jest strona www oraz wiadomości e-mail rozsyłane przez Organizatora na adresy kontaktowe podane w formularzach zgłoszeniowych drużyn.
 7. Rozgrywki będą przeprowadzone systemem, który zostanie podany przez organizatora na oficjalnej stronie internetowej rozgrywek KML.
 8. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizator zamieści ich terminarz oraz formularze zgłoszeniowe wszystkich drużyn na swojej stronie www rozgrywek KML.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.
 10. Nie dopuszcza się możliwości samowolnej zmiany terminu i miejsca rozgrywania spotkań bez akceptacji Organizatora rozgrywek.
 11. Na stronie www publikowane będą sprawozdania meczowe, a na ich podstawie sporządzona zostanie klasyfikacja ogólna KML i indywidualna (król strzelców, najlepszy bramkarz).

III. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

 1. Maksymalna ilość zespołów biorących udział w rozgrywkach: 48 (łącznie w 3 kategoriach wiekowych).
 2. W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn o ostatecznej kolejności drużyn dopuszczonych do rozgrywek decyduje Organizator.
 3. Zgłoszenia drużyn tylko na formularzach zgłoszeniowych udostępnionych przez Organizatora na stronie www.
 4. Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, tj. przesłaniu skanu kompletnej i podpisanej przez wszystkich rodziców karty zgłoszeniowej drużyny na adres: r.pawlowski@kompas.pl.
 5. Organizator rozgrywek potwierdzi otrzymanie karty zgłoszeniowej.
 6. Drużyna może posiadać w swoim składzie maksymalnie 7, minimalnie 5 zawodników.
 7. W przypadku wpisania na karcie zgłoszeniowej mniejszej ilości zawodników pozostałe miejsca wolne zostaną wykreślone przez Organizatora.
 8. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole do końca rozgrywek KML.
 9. W czasie trwania rozgrywek KML nie można dokonywać żadnych zmian w składzie drużyny.

IV. Uprawnieni zawodnicy

Dokumentem uprawniającym zawodnika do udziału w rozgrywkach KML oraz jednocześnie potwierdzającym jego tożsamość jest legitymacja szkolna z numerem PESEL.

V. Przepisy gry

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z regulaminem KML i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z następującymi zmianami:

 1. jedna drużyna może składać się maksymalnie z 7 zawodników,
 2. na boisku występuje 4 zawodników w polu + bramkarz,
 3. zmiany hokejowe w wyznaczonej strefie,
 4. bramki o wymiarach 5x2m,
 5. czas gry wynosi 2×5 minut,
 6. nie obowiązuje przepis o spalonym,
 7. auty:
  1. Roczniki 2003-2006 – wznawiamy nogą, zawodnik musi podać piłkę,
  2. Roczniki 2007-2008 – wznawiamy nogą, zawodnik może podać lub wprowadzić piłkę samodzielnie. Bezpośrednio po wprowadzeniu nie może zdobyć bramki,
 8. bramkarz wznawia grę tylko ręką (gdy piłka opuści boiska). Gdy złapie piłkę „z akcji“ może wprowadzić piłkę zarówno ręką jak i nogą.

VI. System rozgrywek i punktacja w KML

 1. W rozgrywkach KML bierze udział 16 zespołów w każdej kategorii wiekowej.
 2. Rozgrywki KML składają się z 3 turniejów. W każdym turnieju następuje podział na 4 grupy po 4 zespoły. Za każdym razem grupy tworzą inne zespoły.
 3. W grupie mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym“.
 4. Wynik każdego meczu uwzględniany jest w ogólnej tabeli ligowej, która po trzech turniejach wyłonizwycięzcę.
 5. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
  1. bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi zespołami (jeżeli ze sobą grały),
  2. bilans bramkowy,
  3. ilość strzelonych bramek.
 6. Punktacja do ogólnej klasyfikacji turnieju KML liczona jest następująco:
  1. za zwycięstwo – 3 punkty,
  2. za remis – 1 punkt,
  3. za porażkę – 0 punktów.

VII. Sankcje organizacyjne

 1. Drużyna, która dopuściła się walkowera przegrywa swój mecz 3:0.
 2. W przypadku stwierdzenia wystawienia do gry zawodnika nieuprawnionego wynik meczu zostaje zweryfikowany, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 3. Ustala się minimalną ilość zawodników w jednym zespole, przy której można rozgrywać mecz 4 + 1 (bramkarz). W przypadku braku wymaganej minimalnej ilości zawodników wynik meczu zostaje zweryfikowany, jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 4. Jeżeli drużyna rozpoczyna mecz w pełnym składzie (4+1) lecz w trakcie trwania meczu zostaje trwale zdekompletowana z powodu kontuzji i nie ma już możliwości uzupełnienia jej składu z powodu braku zawodników rezerwowych – mecz zostaje przerwany. Drużyna zdekompletowana przegrywa swój mecz walkowerem (3:0 lub z zachowaniem wyniku korzystniejszego dla drużyny przeciwnej).
 5. W przypadku nałożenia kary walkowera, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zaliczeniu (lub nie) zdobytych bramek dla zawodników drużyny ukaranej walkowerem.
 6. Dopuszcza się możliwość zweryfikowania wyniku spotkania w przypadku dostarczenia do Organizatorów przez Opiekuna zespołu wraz z kapitanem zespołu dowodów (np. zdjęcia) na złamanie regulaminu.
 7. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo zastosować odpowiednie kary włącznie z bezterminową dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny.
 8. W przypadku każdego wykluczenia zespołu z rozgrywek wyniki drużyny zostają anulowane, jeżeli drużyna rozegrała mniej niż 50% przewidzianych meczy. Jeżeli wykluczenie nastąpi po rozegraniu 50% spotkań przez tą drużynę wówczas dotychczasowe wyniki zostają zaliczone, a następne mecze z udziałem wykluczonej drużyny zostają zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.
 9. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator na oficjalny wniosek danej drużyny w przypadku zaistnienia sytuacji spornej, która nie odnosi się bezpośrednio do zapisów regulaminu KML.
 10. Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu.
 11. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

VIII. Odpowiedzialność i świadczenia organizatora

 1. Za uczestników rozgrywek podczas dojazdu, powrotu czy też ich trwania odpowiadają ich rodzice, ewentualnie inne osoby, którym powierzą za nie odpowiedzialność.
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia: boiska, szatni, sędziego, obsługi rozgrywek, wody na meczach.
 4. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny, po spełnieniu wymogów formalnych określonych w rozdziale III ust. 4, 5 i 6 regulaminu rozgrywek KML.

IX. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody według dwóch kryteriów:
  1. drużynowo:
   • dla najlepszej szkoły – 3 pierwsze miejsca,
   • dla najlepszych drużyn w swoich kategoriach wiekowych – 3 pierwsze miejsca.
  2. indywidualnie:
   • król strzelców ( w każdej kategorii wiekowej),
   • najlepszy bramkarz (w każdej kategorii wiekowej).
 1. Nagrodami będą:
  1. drużynowo:
   • dla szkół – 1 miejsce – 2 dniowa wycieczka szkolna,
   • 2 miejsce – sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 1500 zł,
   • miejsce – sprzęt sportowy dla szkoły o wartości 1000 zł,
   • dla  drużyn w swoich kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowy.
  2. indywidualnie:
   • król strzelców – statuetka okolicznościowa + piłka,
   • najlepszy bramkarz – statuetka okolicznościowa + rękawice bramkarskie.

Każdy z uczestników otrzyma także pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w turnieju KML.

 1. Nagrody zostaną wręczone na ceremonii zakończenia rozgrywek KML. Termin ceremonii zakończenia rozgrywek KML zostanie podany na stronie www rozgrywek KML.

Nazwa Drużyny

Dodaj zawodników

(Koszykówka 4 zawodników/piłka nożna 7 zawodników)

Proszę podać dane osoby zgłaszającej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)